Zamówienia publiczne okiem profesjonalistów. Doradztwo, porady, opinie specjalistów
Prawo Usługi

Zamówienia publiczne okiem profesjonalistów. Doradztwo, porady, opinie specjalistów

0 0
Read Time:3 Minute, 10 Second

Zamówienia publiczne to usługi i towary, które mogą zamawiać podmioty publiczne. Osoby specjalizujące się w temacie doskonale znają mechanizmy i reguły zamówień tego typu. Jak zawierać umowy, będąc podmiotem publicznym? Jaki jest tryb udzielania zamówienia? Dzięki profesjonalnym doradcom te kwestie staną się dla ciebie o wiele prostsze.

Ustawa a jej przestrzeganie

Doradztwo w zakresie zamówień publicznych pozwala na uniknięcie nieporozumień między organem zamawiającym a przedsiębiorcą. Ustawa związana z prawem https://odfrankuj.org/kredyt-indeksowany-a-kredyt-denominowany/ zamówień publicznych reguluje zasady i tryb udzielania zamówień, jednak należy je w odpowiedni sposób zrozumieć i wdrożyć w życie i funkcjonowanie danej instytucji. Według definicji zamówienie publiczne jest umową odpłatną, zawieraną między zamawiającym z wykonawcą. Ich przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamawiającym może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna albo jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Wykonawcą może być zarówno osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wcześniej złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Zobacz także:

Tryby zamówień publicznych

Zamówień można dokonywać w ośmiu różnych opisanych trybach. Mogą to być przetargi nieograniczone, przetargi ograniczone, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę oraz licytacja elektroniczna. Zastosowanie innych trybów, niż przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony jest obarczone koniecznością spełnienia wymogów, opisanych w ustawie. Wszystkie zamówienia publiczne muszą być poprzedzone konkursem, który określa warunki zamówienia. Można też udzielić zamówienia na podstawie umów ramowych lub w ramach dynamicznego systemu zakupów.

Jakie zasady obowiązują podczas udzielania zamówień publicznych?

Zamówienia publiczne to sfera, w której obowiązują szczególne wymagania wobec zamawiających i prawa wykonujących zamówienie. Doradztwo w sprawie zamówień publicznych pozwoli nam zrozumieć, jak je stosować w praktyce. Najważniejsze zasady, do których należy się stosować to zasada równego traktowania wykonawców, zasada bezstronności i obiektywizmu, zasada uczciwej konkurencji, zasada jawności i zasada pisemności postępowania. Według danych, które są określane na podstawie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych prawie 97% zamówień stanowiły sprawozdania, przekazane przez zamawiających klasycznych, a tylko ponad 3% przez zamawiających prowadzących działalność w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, telekomunikacji. Zamawiający klasyczni to m.in. administracja samorządowa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, podmioty prawa publicznego, organy kontroli państwowej czy też uczelnie publiczne.

Zamówienia publiczne – czego dotyczą?

Zamówienia publiczne często oznaczają odpłatną umowę, która jest zawierana pomiędzy podmiotem publicznym a wykonawcą, jednak istnieją przypadki w których przepisy zamówień publicznych mogą być wyłączone – całkowicie lub częściowo. Takie zastrzeżenie obowiązuje przy niektórych zamówieniach, np. związanych z obronnością. Niektóre instytucje (zdrowotne, edukacyjne, świadczenia społeczne) mają możliwość skorzystania z uproszczonej procedury przetargowej. Warunkiem jest, że jej wartość nie sięga kwoty 750 tys euro, a w przypadku zamówień udzielanych przez zamawiających działających w sektorze energetycznym, wodnym, transportu i usług pocztowych – 1 milion euro).

Uczestnictwo w przetargu – warunki

Dzięki doradztwu dla zamówień publicznych dowiemy się m.in., jakie warunki musi spełnić potencjalny wykonawca zlecenia. Okazuje się bowiem, że nie każdy może przystąpić do przetargu. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy, którzy dają gwarancję na realizację umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może określić warunki udziału w postępowaniu. Gwarancją są odpowiednie kwalifikacje firmy przyjmującej zlecenie, zdolności techniczne potwierdzone odpowiednimi dokumentami oraz dobra sytuacja ekonomiczna. Przedsiębiorcy, którzy nie mają możliwości przystąpienia do przetargu to tacy, którzy mają jakiekolwiek zaległości w ZUS lub w płaceniu podatków, a także ci karani za przestępstwa skarbowe w przeszłości. Przesłanką, która nie pozwala na zatrudnienie danej osoby fizycznej lub firmy jest też złe wykonanie wcześniejszego zamówienia. Przed przystąpieniem do przetargu wykonawca składa oświadczenie, w którym potwierdza, że nie podlega wykluczeniu, a także że spełnia warunki udziału i kryteria selekcji. Tego typu dokumenty są składane po wyborze danego wykonawcy.

Progi zamówień publicznych zależą od charakteru zamówienia, branży i przebiegu prac.  

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %